Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Konzularne informacije /Konzularne takse /

KONZULARNE TAKSE

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah, ki je pričel veljati 20.11.2010, so za upravno poslovanje strank na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije določene naslednje takse:

TARIFNA ŠTEVILKA 55

Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih ali konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, za katere ni predpisana posebna taksa

13 EUR

Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, če ni potrebna nova samostojna odločba

6 EUR

1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za zahteve, dane ustno na zapisnik ali kako drugače prejete v predstavništvu.
2) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obrača naravnost na upravni organ, se plača taksa po tarifni številki 1 taksne tarife Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah.

TARIFNA ŠTEVILKA 56

Za vročanje pisnih prošenj takšnih zavezancev organom Republike Slovenije ali za vročanje odločb organov Republike Slovenije takšnim zavezancem ter za vročanje odločb tujih oblastvenih organov zainteresiranim osebam

- za vročanje v evropskih državah

6 EUR

- za vročanje v neevropskih državah

13 EUR

1) Če poskrbi diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini za vročitev po letalski ali hitri pošti, plača taksni zavezanec tudi poštnino za dostavo in odgovor.
2) Vabila tujih organov se vročajo brez takse.

TARIFNA ŠTEVILKA 57

Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini:
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta41 EUR
b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 3 let51 EUR
c) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let70 EUR
č) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let109 EUR
d) za izdajo potnega lista za vrnitev13 EUR
e) za izdajo evropskega potnega lista za vrnitev13 EUR
f) za izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini, ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost takse iz točk a), b), c) in č)
g) za izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača štirikratna vrednost takse iz točk a), b), c) in č)
h) vloga za izdajo potnega lista6 EUR

1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje ali druge okoliščine oprostiti plačila takse.
2) V primeru izdaje evropskega potnega lista za vrnitev (ETD) ne velja oprostitev plačila takse zaradi upoštevanja premoženjskega stanja taksnega zavezanca.
3) Če taksni zavezanec za takso iz točk f) in g) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk a), b) in c) in č) te tarifne številke.
4) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika potne listine, se za vlogo in za izdajo potne listine taksa iz točk a), b), c) č) in h) te tarifne številke ne plača.
5) Za vlogo in za izdajo potnega lista, s katerim se nadomesti star potni list zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke, če vpis spremembe naslova v potni list ni več mogoč, se taksa iz točk a), b), c), č) in h) te tarifne številke ne plača.
6) Za vlogo in za izdajo potnega lista v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja potne listine, se plača taksa iz točk a), b), c), č) in h) te tarifne številke, povišana za 50 odstotkov.

TARIFNA ŠTEVILKA 58

Za osebne izkaznice, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini:
a)za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1 leta31 EUR
b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 3 let38 EUR
c)za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let

54 EUR

č)za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let70 EUR
d) za izdajo nove osebne izkaznice ob prvi pogrešitvi, izgubi, tatvini, ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega ravnanja imetnika se plača dvakratna vrednost takse iz točk a), b), c) in č)
e) za izdajo nove osebne izkaznice ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vložitvijo vloge se plača štirikratna vrednost takse iz točk a), b), c) in č)
f)vloga za izdajo osebne izkaznice6 EUR

1) Če taksni zavezanec za takso iz točk d) in e) te tarifne številke dokaže, da je z osebno izkaznico ravnal z dolžno skrbnostjo, plača za izdajo samo takso iz točk a), b) in c) in č) te tarifne številke.
2) Ob reklamaciji osebne izkaznice zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika osebne izkaznice, se za vlogo in za izdajo osebne izkaznice taksa iz točk a), b), c), č) in f) te tarifne številke ne plača.
3) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice, s katero se nadomesti stara osebna izkaznica zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena občine, uvedbe uličnega sistema, preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali preštevilčenja hišne številke se taksa iz točk a), b), c), č) in f) te tarifne številke ne plača.
4) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja osebno izkaznico, se plača taksa iz točk a), b), c), č) in f) te tarifne številke, povišana za 50 odstotkov.

TARIFNA ŠTEVILKA 59

Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini tujim osebam, za izdajo potnega lista za tujce

60 EUR

1) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje in druge okoliščine oprostiti plačila takse po tej tarifni številki.

TARIFNA ŠTEVILKA 60

Za overitev podpisa na prošnji in upravna dejanja v zvezi z izdajo odločbe za odpust iz državljanstva Republike Slovenije ali sprejem v državljanstvo Republike Slovenije

354 EUR

Za overitev podpisa na vlogi in upravna dejanja v zvezi z izdajo odločbe za ugotavljanje državljanstva Republike Slovenije

181 EUR

1) Za člane iste družine se štejejo vlagatelja ter njuni otroci, katere sta po predpisih, ki urejajo družinska razmerja, dolžna preživljati oziroma eden od staršev ter njegovi otroci, katere je po predpisih, ki urejajo družinska razmerja, dolžan preživljati.
2) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača za vse družinske člane ena sama taksa.
3) Če se plača taksa za overitev podpisa po tej tarifni številki, se taksa za overitev podpisa ne plača po tarifni številki 75.

TARIFNA ŠTEVILKA 61

Za vsa upravna dejanja v zvezi z izdajo prve odločbe o spremembi osebnega imena, izdane na zahtevo takšnega zavezanca

51 EUR

Za vsa upravna dejanja v zvezi z vsako naslednjo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo takšnega zavezanca, se plača dvakratna vrednost takse iz 1. točke

102 EUR

1) Če se spreminja osebno ime zaradi uskladitve osebnega imena med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odločbami, se taksa ne plača.

TARIFNA ŠTEVILKA 62

Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje

102 EUR

Vizum za dolgoročno bivanje (kategorija D)

77 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 63

Pritožba na zavrnitev vizuma

153 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 64

Za potrdila, spričevala ali spremnico za prenos posmrtnih ostankov, ki jih izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije, če ni drugače predpisano

14 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 65

Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev carinskih formalnosti in potrdil o izvzetju iz postopka homologacije osebnega vozila ob vrnitvi iz tujine v Republiko Slovenijo

35 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 66

Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini z overitvijo:

a) za prvo stran

14 EUR

b) za vsako naslednjo stran

6 EUR

1) Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se plača polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod pa polovica takse iz te tarifne številke.

TARIFNA ŠTEVILKA 67

Za overitev prepisa ali kopije, ki jo naredi zainteresirana oseba:

a) za prvo stran

14 EUR

b) za vsako naslednjo stran

6 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 68

Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali obratno

14 EUR

Za vsako stran prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali obratno, ki ga opravi in overi diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije

35 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 69

Za sestavitev oporoke:

a) v pisarni predstavništva

69 EUR

b) zunaj pisarne predstavništva

111 EUR
c) za sestavitev akta o preklicu oporoke35 EUR

č) za sestavitev dopolnitve oporoke

55 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 70

Za sestavitev pogodbe v pisarni diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije

55 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 71

Za sestavitev pooblastila

14 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 72

Za sestavitev druge listine ali potrdila na prošnjo zainteresirane osebe, za katere ni predpisana posebna taksa

38 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 73

Za overitev spričevala o zdravstveni neoporečnosti poslanega blaga

24 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 74

Za overitev potrdila o poreklu blaga, za overitev računa ali kakšne druge listine, s katero se potrjuje poreklo blaga ali upravičenost kakšnega blaga do posebnega varstva porekla ali imena

45 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 75

Za izvedbo postopka identifikacije podpisnika in overitev zasebnega podpisa na listini

19 EUR

1) Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega podpisa na listini.

TARIFNA ŠTEVILKA 76

Za overitev tujega  uradnega podpisa in pečata na listini

14 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 77

Za deponiranje podpisa in pečata notarja pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini

110 EUR

TARIFNA ŠTEVILKA 78

Za opravila v zapuščinskih zadevah:
1) sestavitev zapisnika v prostorih diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini:

a) za prvo stran zapisnika

35 EUR

b) za vsako naslednjo stran zapisnika

5 EUR
2) Za uradna opravila zunaj prostorov predstavništva (zastopanje pred lokalnimi organi, sodelovanje pri njihovih uradnih opravilih idr.), če ni v tej tarifi drugače predpisano, za vsako uro uradnega dela97 EUR
3) Za popis zapuščine s cenitvijo in navedbo vrednosti predmetov za vsako cenitev ali vsak dejanski izvid ali izvid z izvedencem111 EUR
a) poleg tega od celotne vrednosti popisanih ocenjenih predmetov1 %
4) Za upravljanje zapuščine, glede katere je bila opravljena zapuščinska obravnava, ali za upravljanje drugega premoženja, ki ne izvira iz zapuščine, od čistega dohodka (mesečno ali letno)6 %

1) Za popis zapuščine ali za izvid brez cenitve ali brez navedbe vrednosti se plača samo taksa iz 3. točke te tarifne številke.

TARIFNA ŠTEVILKA 79

Za vročitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih knjižic in drugih vrednih predmetov se plača taksa od vročenega zneska ali od vrednosti vročenega predmeta

3 %

1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini ob naravni ali drugi nesreči vroči denar ali druge vrednosti za poškodovance ali njihove družinske člane.

TARIFNA ŠTEVILKA 80

Za hrambo depozitov:
1) Za akt s katerim se potrjuje sprejem depozita v hrambo14 EUR
2) Za hrambo in izročitev denarja, vrednostnih papirjev hranilnih knjižic in vrednostnih predmetov (dragocenosti):
a) za prvo leto ali del tega časa, od vrednosti5 %
b) za vsako nadalnje leto ali del tega časa, od vrednosti4 %
3) za hrambo oporoke ali drugih listin v korist posameznikov ali pravnih oseb45 EUR

1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za denarne zneske, položene vnaprej za kritje taks in stroškov podobnih terjatev diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije, za denar položen – prejet kot odškodnina za državljane Republike Slovenije iz raznih naslovov, ter ob bolezni, odvzemu prostosti idr.

TARIFNA ŠTEVILKA 81

1) Za vpis v seznam posadke podatkov o vkrcanju ali izkrcanju članov posadke

6 EUR

2) Za akt, s katerim se dovoljuje vkrcanje tujega državljana kot člana posadke na ladjo slovenske trgovske mornarice

6 EUR
3) Za overitev ladijskega dnevnika in drugih ladijskih knjig in listin ter potrditev vsakega vpisa v te knjige in listine5 EUR
4) Za izdajo in overitev izpiska iz ladijskega dnevnika
a) za prvo stran 6 EUR
b) za vsako naslednjo začeto stran5 EUR