Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Konzularne informacije /Izguba/odtujitev potnega lista ali osebne izkaznice /

NAZNANITEV POGREŠITVE, IZGUBE ALI TATVINE POTNEGA LISTA/OSEBNE IZKAZNICE

Državljan Republike Slovenije je dolžan pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljevanju pogrešitev) potne listine ali osebne izkaznice v tujini naznaniti takoj, če to ni mogoče, pa najkasneje v osmih dneh po prihodu v Slovenijo na katerikoli upravni enoti. Državljan brez stalnega prebivališča v Sloveniji mora pogrešitev dokumenta v tujini naznaniti na najbližjem diplomatskem predstavništvu v 30 dneh od pogrešitve.

Za mladoletno oz. poslovno nesposobno osebo, naznanitev opravi zakoniti zastopnik. Zakon o potnih listinah in Zakon o osebnih izkaznici določata, da se posameznik, ki ne naznani pogrešitve potne listine oz. osebne izkaznice oziroma je ne naznani v roku, za ta prekršek kaznuje.

KAJ STORITI V PRIMERU POGREŠITVE, IZGUBE ALI TATVINE DOKUMENTA V TUJINI ?

1.) Pogrešitev, izgubo ali tatvino dokumenta se prijavi na policiji oz. na pristojnem uradu za najdene predmete (več informacij v nadaljevanju) in pridobi potrdilo o tej naznanitvi;
2.) Na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije se poda izjavo o naznanitvi pogrešitve dokumenta na podlagi katere se sestavi zapisnik;
3.) Diplomatsko-konzularno predstavništvo veljavnost dokumenta na ustrezen način prekliče;
4.) Diplomatsko-konzularno predstavništvo vam lahko izda potni list za vrnitev (več o pogojih izdaje le-tega v nadaljevanju);
5.) V kolikor v tujini stalno ali začasno prebivate lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu zaprosite za nov dokument.

Naznanitev tatvine ali izgube osebnega dokumenta na Madžarskem

Za naznanitev tatvine ali izgube dokumenta boste na veleposlaništvu (ali na upravni enoti v Sloveniji) potrebovali originalni policijski zapisnik, zato je tatvino potrebno najprej prijaviti najbližji policijski postaji. Spletna stran madžarske policije: http://www.police.hu/en

Po pridobitvi potrdila o izgubi le tega predložite na veleposlaništvu ali upravni enoti ob naznanitvi izgube kot je opisano v nadaljevanju.

V kolikor ste izgubili registrsko tablico, je tovrstno izgubo potrebno naznaniti na najbližji policijski postaji.
Pri naznanitvi pogrešitve na diplomatsko-konzularnem predstavništvu se sestavi zapisnik. Pri tem mora državljan navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve dokumenta, saj je v primeru podane krive izjave kazensko in materialno odgovoren (na podlagi 3. odstavka 188. člena Zakona o splošnem upravnem postopku in 2. odstavka 289. člena Kazenskega zakonika RS). 

Dokument se nato v evidenci potnih listin oz. v evidenci osebnih izkaznic prekliče.

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko naznani pogrešitev dokumenta tudi preko portala e-uprava. V primeru dvoma ali potrebe po dodatni razjasnitvi okoliščin pogrešitve, lahko pristojni organ državljana povabi na zaslišanje v zvezi z okoliščinami pogrešitve potne listine. 

POTNI LIST ZA VRNITEV V SLOVENIJO

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije vam lahko v primeru izgube ali kraje potnega lista oz. osebne izkaznice izda začasni potni list (t.i. »potni list za vrnitev«). V skladu s 17. členom Zakona o potnih listinah se potni list za vrnitev izda za čas veljavnosti do 30 dni oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v državo, na območju katere ima državljan Slovenije prijavljeno stalno prebivališče. Izjemoma se izda za vrnitev v državo, na območju katere ima državljan Slovenije prijavljeno začasno prebivališče.

Pred postopkom izdaje začasnega potnega lista je potrebno pogrešitev, izgubo ali tatvino dokumenta prijaviti kot je opisano zgoraj. 

Za potni list za vrnitev je potrebno predložiti:
- originalno potrdilo o prijavi izgube oz. tatvine dokumenta,
- fotografijo in
- plačati konzularno takso v višini 19 EUR.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo pred izdajo potnega lista za vrnitev izvede identifikacijo osebe. Priporočamo vam, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista oziroma osebne izkaznice (katero hranite ločeno od originalnega dokumenta), saj bo postopek ugotavljanja identitete ob predložitvi kopije hitrejši.

Konzularna taksa za nov dokument v primeru izgube ali kraje starega dokumenta

Za izdajo novega dokumenta pri prvi pogrešitvi, izgubi ali tatvini se plača dvakratna vrednost konzularne takse (razen, če državljan dokaže, da je z dokumentom ravnal z dolžno skrbnostjo). V kolikor je državljan dokument pogrešil več kot dvakrat, mora ob vlogi za nov dokument plačati štirikratno vrednost konzularne takse.

Državljanu se izda nov dokument z veljavnostjo enega leta, v kolikor je v obdobju petih let pred vložitvijo vloge zaradi neskrbnega ravnanja uničil, pogrešil oziroma izgubil 2 dokumenta ali več, kot tudi če sta mu bila 2 dokumenta ali več odtujena.