Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Izredni dogodki /COVID-19 /

Prehajanje meje z Madžarsko, 9. oktober 2020

V uradnem listu Madžarske je bila v nedeljo 30. avgusta objavljena uredba madžarske vlade (spletna stran uredbe madžarske vlade z dne 1.9.2020., ki na novo ureja režim vstopa madžarskih državljanov in tujcev - torej tudi Slovencev - na ozemlje Madžarske. Uredba je pričela veljati v torek, 1. septembra, njena veljavnost se izteče ob morebitnem preklicu na osnovi odločitve madžarske vlade.  

V nadaljevanju vam v pomoč podajamo ključne elemente mejnega režima vstopanja na Madžarsko v kategorijah: (1) madžarski državljani in njihovi ožji družinski člani ter tujci s prebivališčem na Madžarskem, (2) tuji državljani, (3) zaposleni v povezanih podjetjih, (4) dnevni migranti, (5) tranzit potnikov, (6) poslovni obiski, (7) udeležba na koncertih in športnih prireditvah, (8) športniki in (9) odprti mejni prehodi.

Določbe te uredbe se ne uporabljajo: v primeru transporta blaga, za uradne delegacije, za imetnike diplomatskih potnih listov ter za osebe, ki lahko predložijo verodostojna dokazila, da so v zadnjih 6 mesecih preboleli COVID-19. Zgoraj omenjeni torej z vidika aktualne uredbe predstavljajo izjemo, zanje ni predvidena karantena po vstopu na ozemlje Madžarske. Madžarski državljani in njihovi ožji družinski člani ter tujci s prebivališčem na Madžarskem.

Madžarski državljani in njihovi ožji družinski člani, bodo ob vstopu iz tujine na Madžarsko zdravniško pregledani, pri čemer bodo morali v primeru suma na okužbo v bolnišnično karanteno. V primeru, da bodo zdravi, jim bo odrejena domača 10-dnevna karantena. Trajanje domače karantene bodo sicer lahko skrajšali v primeru predložitve dveh negativnih testov, opravljenih v razmiku vsaj 48-ur.

Enaka pravila veljajo tudi za tujce, ki imajo veljavno dovoljenje za prebivanje na Madžarskem ter profesionalne športnike, ki so Madžarsko zapustili zaradi udeležbe na mednarodnem športnem dogodku in so člani madžarskega športnega kluba v skladu z Zakonom o športu.

Slovenski in drugi tuji državljani

Za tuje državljane vstop na Madžarsko od 1. septembra dalje praviloma ni več dovoljen, razen v primeru predhodne pisne odobritve s strani madžarske policije. Le-ta lahko odobri izjemo na podlagi posebne elektronske vloge, ki jo posameznik odda preko njihove spletne strani.

Nameni, zaradi katerih je mogoče uveljaviti izjemo od splošne prepovedi vstopa tujih državljanov na Madžarsko, so naslednji: (1) sodelovanje v sodnih postopkih pred madžarskimi sodišči na podlagi uradnega vabila sodišča oziroma drugega pristojnega organa; (2) poslovni obisk oz. opravljanje dejavnosti, ki se izvaja na podlagi vabila madžarskega organa javne uprave (ministrstvo,  organ lokalne samouprave…); (3) zdravljenje na Madžarskem na podlagi potrdila zdravstvene inštitucije, kjer bo zdravljenje potekalo; (4) opravljanje študijskih obveznosti na podlagi potrdila izobraževalne ustanove; (5) izvajanje storitev v potniškem prometu na podlagi potrdila delodajalca; (6) udeležba na pomembnih družinskih dogodkih (poroka, krst, pogreb); (7) skrb za ožjega družinskega člana skladno s V. poglavjem družinskega zakonika iz leta 2013; (8) udeležba na uradnih športnih, kulturnih ali verskih dogodkih mednarodnega pomena ter drugi utemeljeni razlogi.

Tudi v primeru odobritve izjeme od splošne prepovedi vstopa na Madžarsko tujemu državljanu, je le-ta lahko podvržen zdravniškemu pregledu. V primeru suma na okužbo tuji državljan ne bo smel vstopiti na Madžarsko, pri čemer je, tudi v primeru, da sum na okužbo ne obstaja, možno odrediti 10 dnevno uradno ali domačo karanteno. 

V primeru odrejene karantene ima tuji državljan možnost predlagati izvedbo dveh testiranj v petih dneh z vsaj 48 urnim razmikom. V primeru dveh negativnih testov se tujemu državljanu prizna izjema od odrejene karantene. Vlogo tuji državljan lahko odda v angleškem ali madžarskem jeziku.

Policija lahko vlogo zavrne, v kolikor (1) obstaja sum glede izpričanega namena vstopa na Madžarsko ali (2) če bi vstop na Madžarsko lahko predstavljal epidemiološko tveganje oz. grožnjo javnemu redu ali državni varnosti. Zoper določitev policije je sicer možna pritožba.

Zaposleni v povezanih podjetjih

Pomembno izjemo predstavljajo tuji državljani iz držav, ki jih določi madžarsko notranje ministrstvo in ki so zaposleni pri podjetju, registriranim na Madžarskem oz. v podjetju registriranim v eni, s strani omenjenega ministrstva določenih držav, pri čemer obstaja poslovna povezava matičnega s hčerinskim podjetjem. Ti posamezniki na Madžarsko lahko vstopajo brez omejitev.

Dnevni migranti

Dnevni migranti iz sosednjih držav na Madžarsko lahko vstopijo pod pogojem, da državo nato zapustijo v največ 24-ih urah in se gibljejo v največ 30-kilometrskem pasu od meje. Dodatno morajo ob vstopu predložiti potrdilo o zaposlitvi pri madžarskem delodajalcu.

Podobna ureditev velja za madžarske dnevne migrante, ki živijo v 30-kilometrskem pasu na madžarski strani in delajo v sosednjih državah. Slednji se smejo na Madžarsko vrniti brez odrejene karantene, v kolikor le-te niso zapustili za več kot 24 ur.

Tranzit potnikov

Tranzit skozi Madžarsko je dovoljen pod enakimi pogoji kot so veljali do sedaj. Potniki v tranzitu lahko Madžarsko prečkajo samo po zato določenem koridorju in morajo državo zapustiti v največ 24 urah. Ob poti so postanki dovoljeni samo na za to označenih postajališčih in bencinskih servisih. Ob vstopu so tranzitni potniki lahko zdravniško pregledani, v primeru suma na okužbo se prehod preko Madžarske lahko zavrne. Potnik v tranzitu mora ob vstopu predložiti dokazila o namenu poti in ciljni državi ter dokazila, da bo lahko vstopil v naslednjo državo potovanja.

Dovoljeno je tudi potovanje z letali, kar pomeni, da slovenski državljan lahko odpotuje v tujino preko letališča v Budimpešti. Obvestilo, da se vožnja na/iz letališča v Budimpešti smatra tudi kot tranzit najdete tudi na tej spletni strani madžarske policije (besedilo pod sliko - v kolikor bi imeli težave na tujih letališčih pri povratku na letališče v Budimpešti, predlagamo, da predstavnikom letalske družbe s katero potujete pokažete to spletno stran), kjer je tudi slikovni prikaz določenih koridorjev za tranzitne poti. Pri povratku na to letališče in poti nazaj v Slovenijo je potrebno upoštevati pravila tranzita oz. najkrajše poti proti Sloveniji. Na letališču jih svojci oz. znanci iz Slovenije po novem ne morejo več pričakati in odpeljati v Slovenijo, razen, če imajo posebej odobreno izjemo s strani madžarske policije (povezava do formularja).

Potnikom zaradi nastale situacije na osnovi izkušenj svetujemo, da pri prevozih iz letališča proti Sloveniji uporabljajo svoj avto (v kolikor so ga pred odletom parkirali tam), najete prevoze, taksi službo na letališču oz. jih do slovenske meje odpeljejo znanci, ki se že nahajajo na Madžarskem.

Poslovni obiski

Od 5. septembra dalje lahko poslovni potniki vstopajo na Madžarsko s potrdilom oz. vabilom madžarskega poslovnega partnerja (najbolje v madžarskem jeziku).

Udeležba na koncertih in športnih prireditvah

Obiskovalci koncertov in športnih prireditev na Madžarskem iz tujine se le-teh lahko udeležijo ob predložitvi kupljene vstopnice in dokazilu o enem opravljenem PCR testu (lahko ga opravite v kateri koli schengenski državi). Madžarsko morate zapustiti v treh dneh.

Športniki

Dodatno izjemo predstavljajo tuji športniki, ki se udeležujejo mednarodnih športnih dogodkov na Madžarskem. Slednji lahko vstopijo na Madžarsko za čas trajanja športnega dogodka, v kolikor predložijo 2 negativna testa narejena v razmiku 48-ih ur, ki ob predložitvi nista starejša od 5 dni. V primeru dogodkov organiziranih s strani UEFA (nogomet) je športnikom potrebno predložiti le 1 negativni test, ki ni starejši od 72-ih ur.

Odprti mejni prehodi med Slovenijo in Madžarsko

Po novem bo mogoče na Madžarsko iz Slovenije in obratno vstopiti preko štirih mejnih prehodov: Pince (avtocestni in lokalni mejni prehod), Dolga Vas in Hodoš. Od 4. septembra dalje je odprt tudi mejni prehod Verica-Čepinci v Porabju. Učenci (in njihovi starši) dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, ki prihajajo iz Madžarske, lahko uporabljajo prehod Prosenjakovci/Magyarszombatfa in sicer vsak šolski dan med 7. in 8. uro za prihod ter med 14. in 15. uro za odhod učencev.  

 

Aktualne informacije glede prehajanja slovenske meje najdete tudi na naslednjih spletnih povezavah:

 

* * *  

STAREJŠE OBJAVE

Prehajanje meje z Madžarsko, 9. junij 2020

Državljani Republike Slovenije  in državljani, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, lahko vstopajo na ozemlje Madžarske brez omejitev na mejnem prehodu Dolga vas/Rédics in Pince/Tornyiszentmiklós (avtocesta) in sicer 24 h na dan ter vse dni v tednu. 

Mejo z Madžarsko lahko izven navedenih kontrolnih točk na cestnih povezavah prestopijo samo:

 državljani Slovenije in
 državljani Madžarske.

Med Slovenijo in Madžarsko so ponovno odprti vsi mejni prehodi in cestne povezave za lokalno prebivalstvo (za državljane Slovenije in državljane Madžarske) brez omejitev:

 Hodoš - Bajansenye,
 Pince (lokalna cesta) - Torniyszentmiklos (Helyi út),
 Verica/Čepinci - Ketvölgy,
 Martinje - Gornji Senik / Felsőszölnök,
 Kobilje - Nemesnép,
 Prosenjakovci - Soboška vas / Magyarszombatfa in
 Budinci - Andovci (Orfalu).

TRANZIT MADŽARSKE

Državljani Slovenije, ki na Madžarsko vstopajo iz drugih držav, še vedno lahko tranzitirajo Madžarsko samo po določenih avtocestnih koridorjih, z ustavljanjem na za to določenih bencinskih servisih in postajališčih. Navodila in informacije glede tranzita pristojni madžarski organi praviloma vročijo na mejnem prehodu.

Odprtje meje med Slovenijo in Madžarsko ter ostale aktualne informacije, 28. maj 2020 

28. maj 2020 

Madžarski parlament je izredne razmere v državi razglasil 11. marca 2020, do prenosa pooblastil od parlamenta na vlado je prišlo s sprejemom Zakona o omejitvi koronavirusa 30. marca 2020.

Madžarska vlada je 26. maja 2020 parlamentu predlagala umik izrednih razmer, Krizna operativna delovna skupina bo delovala še naprej. Madžarski parlament naj bi o odpravi izrednih razmer odločil v naslednjih 14-ih dneh. Madžarska vlada pričakuje, da bodo krizne razmere v praksi odpravljene do 20. junija 2020.

Še vedno velja splošen ukrep distance 1,5 metra med ljudmi. Nošnja mask v trgovinah in sredstvih javnega prevoza ostaja obvezna. V trgovinah še naprej velja, da je časovni interval med 9. in 12. uro rezerviran za osebe starejše od 65. let.

Meja med Madžarsko in Slovenijo je na osnovi vzajemnega dogovora med Republiko Slovenijo in Madžarsko od 28. maja 2020 dalje znova odprta za slovenske in madžarske državljane in tiste, ki imajo prebivališče v eni od teh dveh držav. Na Madžarsko lahko brez omejitev prihajajo slovenski državljani iz ozemlja Slovenije.

Ukrep odprtja meje se nanaša tudi na tranzit in na letališče v Budimpešti, ki ga lahko odslej naprej slovenski državljani znova uporabljajo brez vnaprejšnjega zaprošanja za posebna dovoljenja. Slovenski državljani morajo po vstopu na letališče v Budimpešti zapustiti državo po najkrajši poti. Na poti se lahko ustavljajo samo na določenih bencinskih servisih, ki so označeni za tranzit.

Prehod Verica-Čepinci v Porabju je odprt od 2. junija dalje.

Režim za kopenski transport blaga ostaja nespremenjen, tako za tovornjake, katerih ciljna država je Madžarska, kakor tudi za tiste, ki bodo tovor peljali preko ozemlja Madžarske v drugo ciljno državo in sicer po za to določenih avtocestah oz. drugih cestnih povezavah. 

Aktualna informacija o možnostih prehajanja madžarske meje, 18. maj 2020

18. maj 2020

Državljani Slovenije in drugi tuji državljani lahko pri madžarski policiji vložijo vlogo za uveljavitev izjeme od splošno veljavnih pravil, ki urejajo prehod državne meje v potniškem prometu. Madžarska policija vloge tujih državljanov za vstop na ozemlje Madžarske obravnava na individualni ravni. To velja tako za tujce, ki vstopajo na ozemlje Madžarske po kopnem, kot tudi z letalom preko letališča v Budimpešti. Pri slednjih še naprej velja pravilo, da mora imeti potnik dovoljenje za vstop na Madžarsko že v trenutku vkrcavanja na letalo v tujini.

Vsi prosilci za vstop na Madžarsko morajo svojo vlogo po novem oddati preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani madžarske policije. Do obrazca je mogoče dostopati na naslednjih povezavah (obrazec je zaenkrat žal le v madžarskem jeziku):

- http://ugyintezes.police.hu/en/home ,
- www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz .

Zgoraj navedeno velja tudi za tuje državljane, ki ozemlje Madžarske zgolj tranzitirajo.

Svetujemo, da obrazec izpolnite in oddate najmanj dva dni pred načrtovanim prihodom na ozemlje Madžarske.

Obenem obveščamo, da lahko madžarsko ali tuje podjetje, ki deluje na Madžarskem, povabi svoje poslovne partnerje na poslovni obisk, pri čemer mora pridobiti predhodno dovoljenje madžarske policije. Do spletnega formularja lahko omenjena podjetja na Madžarskem dostopajo na spletni povezavi:

www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz .

Slovenskim podjetjem, ki nameravajo opraviti poslovni obisk pri svojih madžarskih partnerjih svetujemo, da le-te na zgornjo prakso opozorijo.

Pri kopenskem tranzitu transporta blaga še vedno velja, da le-ta poteka po za to določenih cestnih povezavah. Pri transportu v državo morajo tuji vozniki tovornjakov 24 ur po dostavi blaga ozemlje Madžarske tudi zapustiti. Vozniki morajo nositi zaščitne maske in rokavice, ob sumu okužbe lahko madžarski organi na meji njihov vstop na ozemlje Madžarske tudi zavrnejo.

Zoper odločbo o soglasju oz. zavrnitvi madžarske policije za vstop na ozemlje Madžarske ni pravice do pritožbe in je ni mogoče izpodbijati na sodišču.

Dostopne aktualne informacije glede COVID-19 v Sloveniji, 11. maj 2020

11. maj 2020

Obveščamo Vas, da lahko aktualne informacije z zvezi s pandemijo koronavirusa (COVID-19), vključno s protokolom prehajanja slovenske meje in s tem povezano karanteno, najdete tudi na spodnjih povezavah:

Enotno spletišče vladno, ki vsebuje vse relevantne informacije povezane s COVID-19, ukrepi, aktualnimi vprašanji in informacijami o situacijah v posameznih državah po svetu (+EN version),

Slovenska tiskovna agencija (STA) z angleškim kanalom, namenjenem informacijam o koronavirusu,

• Vlada RS in MZZ RS na svojih twitter računih sporočata aktualne informacije in spremembe stanja v Sloveniji in tujini: @vladaSI, @GovSlovenia, @MZZRS,

Povezave do neposrednih prenosov novinarskih konferenc Vlade RS na temo koronavirusa.

Madžarska tujim državljanom zapira vse mejne prehode za vstop na njeno ozemlje, 16. marec 2020

16. marec 2020

Obveščamo Vas, da je madžarska vlada sprejela odločitev, da danes, 16. marca 2020 ob 24:00 uri zapre mejo s Slovenijo za vse potnike, razen za državljane Madžarske. Skladno s to odločitvijo, slovenski državljani jutri na ozemlje Madžarske na trenutno še delujočih mednarodnih kopenskih mejnih prehodih (1) Pince-Tornyiszentmiklós in (2) Dolga vas-Rédics ne bodo več mogli vstopati. Prav tako za slovenske državljane ne bo več mogoč prilet na letališče v Budimpešti oz. bo le-to za vse, razen za madžarske državljane zaprto. Prepoved prehoda meje velja tudi za vodne in železniške poti.

Dodatno obveščamo, da režim za kopenski transport blaga ostaja nespremenjen, tako za tovornjake, katerih ciljna država je Madžarska, kakor tudi za tiste, ki bodo tovor peljali preko ozemlja Madžarske v drugo ciljno državo in sicer po za to določenih avtocestah oz. drugih cestnih povezavah. 

Obvestilo o omejitvi konzularnega poslovanja veleposlaništva Republike Slovenije v Budimpešti 

15. marec 2020

Obveščamo vas, da bo zaradi novega koronavirusa COVID-19 konzularno poslovanje s strankami do nadaljnjega omejeno.

Konzularno poslovanje s slovenskimi državljani je omejeno zgolj na nujne primere (izdaja potnih listov za vrnitev ali izdaja osebnih dokumentov zaradi nujnih zadev).

Storitve strankam se nudijo izključno prek pošte ali elektronske pošte na sloembassy.budapest(at)gov.si, informacije pa tudi prek telefona.

V primeru nujne konzularne pomoči slovenski državljani lahko pokličejo izven delovnega časa na dežurno številko +36 30 921 6234.

V zvezi s tujimi državljani obveščamo, da Veleposlaništvo do nadaljnjega ne opravlja nobenih postopkov v zvezi s sprejemanjem vizumskih vlog ali dovoljenji za prebivanje.

Informacije o koronavirusu na Madžarskem

12. marec 2020

Obveščamo vas, da za vstop državljanov Slovenije na Madžarsko ni omejitev, pristojni policijski in zdravstveni organi na slovensko-madžarski meji pa z 12. marcem uvajajo mejni nadzor s Slovenijo ter opravljajo naključne kontrole potovalnih dokumentov in zdravstvenega stanja potnikov (ukrep je začel veljati 12. marca 2020 ob 00:00 uri). Prehajanje iz Madžarske v Slovenijo je možen le na naslednjih dveh mejnih prehodih: Dolga vas-Rédics in Pince-Tornyiszentmiklós. Ostali mejni cestni prehodi bodo zaprti.

Mednarodni železniški potniški promet preko mejnih prehodov izven zgoraj posebej navedenih mejnih prehodov prav tako ne bo mogoč.

Na ozemlje Madžarske je prepovedan vstop za mednarodni potniški promet, ki prihaja iz območja Italije, Kitajske, Južne Koreje in Irana, kar velja brez izjeme. Gre za mednarodni prevoz potnikov z vlaki, avtobusi ali civilnimi letali. Izjemo od te prepovedi vstopa predstavlja letalski tranzit, ki se čez ozemlje Madžarske izvede brez postankov.

Madžarskim državljanom, ki prihajajo iz teh območij, je vstop v Madžarsko dovoljen, vendar morajo ob vstopu opraviti zdravniški pregled. Madžarske državljane, za katere se ob zdravstvenem pregledu potrdi sum, da so okuženi s COVID-19, se napoti v karanteno. Če se sum okuženosti s COVID-19 ne potrdi, mora madžarski državljan kljub temu za obdobje 14 dni v samoizolacijo.

Uvedeni ukrepi omejevanja se ne nanašajo na transport blaga z izjemo tovornih vozil, ki prihajajo iz Italije.

Za zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je Madžarska sicer 11. marca 2020 razglasila izredne razmere na celotnem njenem ozemlju. 

Predlagamo, da za dodatne informacije poleg uradne strani HU organov spremljate tudi spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki se redno posodablja.

6. marec 2020

Na Madžarskem so bili ugotovljeni novi primeri okužb s koranvirusom COVID-19 in pričakujejo porast števila ugotovljenih okužb. Trenutno testirajo vse, ki so bili v stiku z okuženimi in izvajajo ukrepe za zajezitev širjenja okužb.

V kolikor se nahajate na Madžarskem priporočamo, da redno spremljate madžarske medije, ki ažurno poročajo o novih primerih okužbe in ukrepih. Prav tako upoštevajte navodila lokalnih oblasti in ravnajte preventivno za zmanjšanje možnosti okužbe - v skladu s priporočili pristojnih služb.

Ustanovljena je bila tudi nova vladna spletna stran Madžarske z informacijami o koronavirusu COVID-19.

Informacije slovenskega Nacionalnega centra za javno zdravje o novem koronavirusu COVID-19 pa so dostopne na tej spletni strani.

Vstop in izstop iz države

Od začetka pojava s termokamerami pregledujejo vse potnike na mednarodnem letališču Ferenca Liszta v Budimpešti, ki prispejo iz Kitajske. Od nedelje, 23.2. popoldan, pa so začeli pregledovati vse potnike, ki prihajajo iz Italije.  Od četrtka, 27. februarja, pregledujejo tudi vse potnike, ki prihajajo iz Južne Koreje in Irana.

Madžarska vlada je poostrila potovalno opozorilo za potovanja v provinco Hubei na Kitajskem na prvo stopnjo: potovanja na omenjeno območje ne priporoča. Priporoča temeljit razmislek glede potovanja v severno Italijo.

Vlada je uvedla strožje preventivne ukrepe na mednarodnem letališču Ferenca Listza v Budimpešti, vključno z merjenjem temperature za prihajajoče potnike.

Dve kitajski letalski družbi sta začasno prekinili direktne lete med Madžarsko in celinskim delom Kitajske. Od  7. februarja do 27. marca je letalska družba Hainan Airlines prekinila polete v Chongqing, letalska družba Shanghai Airlines v Shanghai, Chengdu in Xi’an.

Madžarska nizkocenovna letalska družba Wizz Air je napovedala, da bo v marcu zmanjšala število letov v Italijo. Tako bodo omejili število poletov v Rim, Bologno, Catanijo, Neapelj in Bari. Potniki, ki že imajo kupljene letalske vozovnice bodo pravočasno obveščeni o odpovedih. Od 16. marca dalje bo ukinjena povezava Debrecen – Milano.

Informacije o karanteni

Madžarska vlada svetuje 14-dnevno samoizolacijo za osebe, ki so bile na okuženih območjih. Osebe, so se pred kratkim vrnile iz severne Italije, naj 14 dni ostanejo doma in naj ne grejo v šolo, na univerzo ali na delovno mesto. V določenih primerih je uvedla 14-dnevno karanteno za osebe, ki predstavljajo tveganje za okužbo s koronavirusom, npr. za osebe, ki so bile pred kratkim na Kitajskem ali v severni Italiji.

Madžarska vlada je uvedla 24-ur dostopni telefonski številki za pogovor s specialistom za nalezljive bolezni o novem koronavirusu COVID-19 v madžarskem jeziku:

+36-80-277-455 and +36-80-277-456 in elektronsko pošto: koronavirus(at)bm.gov.hu

Druge koristne povezave:

Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino Madžarske: https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus

Mednarodno letališče v Budimpešti: https://www.bud.hu/informacio

https://the-slovenia.com/health-fitness/status-update-about-coronavirus-in-europe/

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori 

https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/