Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Konzularne informacije /Informacije o slovenskih potnih listih in osebnih izkaznicah /

Informacije o slovenskih potnih listih in osebnih izkaznicah

RS na podlagi uredbe Sveta EU št. 2252/2004 od 29.6.2009 izdaja biometrične potne listine druge generacije, na katerih je poleg podobe obraza, zapisane na pomnilniški medij v biometrični obliki, dodan tudi biometrični zapis dveh prstnih odtisov. Uredba ne vpliva na veljavnost že izdanih potnih listin. Potnih listin brez biometričnih zaščitnih elementov ni potrebno menjati do poteka njihove veljavnosti.  

Vloga za novi potni list (PL)

Državljan RS, ki stalno ali začasno biva na Madžarskem, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vloži na pristojnem diplomatsko konzularnem predstavništvu.

Vlogi za pridobitev PL je potrebno priložiti:

Vlogo za nov dokument morate vložiti in podpisati osebno. Izjema so mladoletni otroci, ki še ne znajo pisati in osebe, ki imajo utemeljen razlog,  zaradi katerega ne morejo podpisati vloge. Državljanu, ki je ob predaji vloge dopolnil 12 let starosti, se odvzame tudi dva prstna odtisa. Praviloma sta to ploska kazalca leve in desne roke.  

Državljan lahko izbira med dvema različnima tipoma potnega lista in sicer med potnim listom z 32 in potnim listom z 48 stranmi. Potni list s 48 stranmi se razlikuje od potnega lista s 32 stranmi po številu viznih strani, njegova izdaja pa je priporočljiva za osebe, ki veliko potujejo, saj je v njem več prostora za žige, vizume in dovoljenja za prebivanje. Cena potnega lista z 48 strani je enaka ceni potnega lista z 32 strani, v kolikor se vloga za potni list vloži na diplomatsko konzularnem predstavništvu v tujini. 

Taksa za nov potni list znaša 115 EUR (skupaj z vlogo za sam potni list). Otroci od 3 do 18 leta dobijo potni list s petletno veljavnostjo (taksa znaša 76 EUR), otroci do 3. leta starosti pa potni list s triletno veljavnostjo (taksa znaša 57 EUR).

Postopek o izgubi ali kraji potnega lista in začasni potni list za vrnitev

V primeru izgube ali odtujitve potnega lista oz. osebne izkaznice je potrebno izgubo ali krajo prijaviti pristojnim organom države (policija), v kateri je bil dokument izgubljen. Pogrešitev potne listine oz. osebne izkaznice v tujini mora imetnik takoj, če to ni mogoče pa najkasneje v 8 dneh po prihodu v Slovenijo, naznaniti svoji upravni enoti v Sloveniji. Naznanitev izgube ali kraje potnega lista oz. osebne izkaznice je obvezna zaradi preprečitve zlorabe tega dokumenta.

Državljan RS, ki ostane brez dokumentov, potrebnih za vrnitev v Slovenijo, zaprosi na veleposlaništvu za začasni potni list za vrnitev.

Vlogi za izdajo začasnega potnega lista za vrnitev v Slovenijo je potrebno priložiti:

 • (1) potrdilo policije o prijavi izgube oz. kraje dokumenta,
 • (2) fotografijo,
 • (3) kopijo drugega identifikacijskega dokumenta (razen v primeru odtujitve vseh dokumentov),
 • (4) takso za vlogo in za začasni potni list za vrnitev v znesku 19 EUR.

Na osnovi vloge ter zahtevanih prilog izda veleposlaništvo začasni potni list za vrnitev v Slovenijo. Po vrnitvi v Slovenijo lahko državljan RS zaprosi pri pristojni upravni enoti za izdajo novega potnega lista.

Državljan RS, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini,  pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v Slovenijo, lahko zaprosi za izdajo novega potnega lista tudi na pristojnem veleposlaništvu.

Izdaja osebne izkaznice

Slovenski državljani, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko od 1.3.2013 vlogo za izdajo nove osebne izkaznice vložijo na veleposlaništvu. Prosilec mora vlogo podati osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova identiteta, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo se mora pred uradno osebo veleposlaništva tudi podpisati. Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let, ali ki ni poslovno sposobna, vlogo poda zakoniti zastopnik. Otrok mora biti navzoč po dopolnjenem 8. letu starosti.

Za izdajo osebne izkaznice je potrebno predložiti naslednje:

 • (1) biometrično fotografijo (obraz naj bo brez nasmeha – usta zaprta, gledati je potrebno naravnost, obraz mora biti enakomerno osvetljen in umeščen v sredino fotografije. Idealno ozadje je svetlo-sivo ali svetlo-modre barve in mora biti v kontrastu z barvo oči in oblačili. Za osebe s svetlimi lasmi je obvezno ne-belo ozadje. Prosimo, preberite nove specifikacije);

 • (2) Staro osebno izkaznico (v kolikor je še nimate, pa veljavno javno listino s fotografijo ali drugi dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. potni list, rojstni list);

 • (3) Vlogo za izdajo osebne izkaznice (dobite jo na veleposlaništvu).

Osebna izkaznica, za katero bo podana vloga na veleposlaništvu, bo prosilcu na veleposlaništvu tudi osebno vročena.

Plačilo konzularne takse:

 • osebna izkaznica z veljavnostjo 10 let se izda državljanu, staremu od 18 do 70 let: 76 EUR (strošek osebne izkaznice 70 EUR + vloga 6 EUR)

 • z veljavnostjo 5 let se izda državljanu, staremu od 3 do 18 let: 60 EUR (strošek osebne izkaznice 54 EUR + vloga 6 EUR)

 • z veljavnostjo 3 let se izda državljanu mlajšemu od 3 let: 44 EUR (strošek osebne izkaznice 38 EUR + vloga 6 EUR)

 • z veljavnostjo 1 leta (neskrbno ravnanje državljana): 37 EUR (strošek osebne izkaznice 31 EUR + vloga 6 EUR)

Državljanu starejšemu od 70 let se izda osebna izkaznica s trajno veljavnostjo.

 
V primeru pogrešitve, izgube ali kraje oseben izkaznice morate takoj obvestiti lokalno policijo v kraju dogodka in pridobiti policijski zapisnik. Državljan je nato dolžan v roku 8-ih dni pogrešitev prijaviti na Upravni enoti v RS ali Veleposlaništvu RS v Budimpešti. Veleposlaništvo sprejema naznanitev pogrešitve osebne izkaznice, ki je prosta plačila takse.