Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Konzularne informacije /Konzularne informacije za slovenske državljane /

Konzularne informacije za slovenske državljane

Kaj diplomatsko konzularno predstavništvo lahko stori za vas?

  Izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo
  Posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo
  Vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, če tako želite, ter, ob vašem  oglasju, obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje o vaši situaciji
  Posreduje obvestilo sorodnikom oz. prijateljem v primeru nesreče ali smrti
  Pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo*
  Pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji 
  Pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev
  Overja prevode, potrdila ter podpise v upravnih postopkih
  Pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične in poslovne subjekte.

*Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in diplomatsko konzularna predstavništva ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih uslug.
 
Česa diplomatsko konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?

  Izposlovati izpustitev iz pripora oz. zapora
  Plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kazniva dejanja 
  Preprečiti lokalnim oblastem, da vas po prestani zaporni kazni, prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo
  Priskrbeti boljšo ali hitrejšo obravnavo v bolnici ali zaporu
  Plačati stroške zdravljenja, namestitve, odvetniških ter drugih uslug
  Pomagati vstopiti v državo
  Priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za namen pridobitve vizumov
  Rezervirati hotelov ali drugih namestitev 
  Priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje
  V nekaterih državah ima Republika Slovenija tudi častne konzule, ki pa imajo omejena pooblastila, a vam lahko posredujejo podatke o najbližjem veleposlaništvu Republike Slovenije.

Nujna konzularna pomoč v Bolgariji

Ker Republika Slovenija nima rezidenčnega diplomatsko konzularnega predstavništva v Bolgariji, se lahko slovenski državljani za nujno konzularno pomoč obrnejo na diplomatsko konzularna predstavništva ostalih držav članic Evropske unije v Bolgariji (v skladu z 20. členom Pogodbe o Evropski skupnosti in Sklepom Sveta predstavnikov vlad držav članic z dne 19.12.1995 o zaščiti državljanov Evropske unije s strani diplomatskih in konzularnih predstavništev).
Veleposlaništvo RS v Budimpešti ima vzpostavljeno konzularno sodelovanje s konzularnim oddelkom Veleposlaništva Republike Avstrije v Sofiji:
Shipka ul. 4
1000 Sofia, Bulgaria
Tel.: + 359 2 932 90 42
Fax: + 359 2 981 05 67
E-mail: sofia-ob(at)bmaa.gv.at
Uradne ure: 10.00 - 12.00 

Matične zadeve, osebna stanja

Veleposlaništvo lahko na zaprosilo stranke ureja spremembe osebnih in matičnih podatkov, spremembe v statusu državljanstva in osebnega statusa, zagotavljanje naknadnih vpisov v matični register  ter različnih dokumentov za potrebe slovenskih državljanov v tujini.

Najpogostejša opravila konzularnega oddelka iz naslova matičnih zadev so:
- posredovanje izpiskov iz matičnih knjig za državljane RS, ki so bili rojeni v tujini, ki so tam sklenili zakonsko zvezo ali so tam preminuli,
- vpis matičnih dejstev v rojstno knjigo, poročno knjigo oziroma matično knjigo umrlih,
- posredovanje zahtev in izjav državljanov RS za spremembo osebnega imena in druga opravila iz tega naslova,
- izdaja potrdil, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze slovenskega državljana v tujini.

Overitve

Veleposlaništvo opravlja overitve podpisov na zasebnih listinah, rokopisov in prepisov ali fotokopij za slovenske državljane, slovenske izseljence oziroma Slovence po rodu. Na veleposlaništvu se na zasebni listini, namenjeni za uporabo v Republiki Sloveniji, overi podpis predlagatelja. Z overitvijo se potrdi verodostojnost podpisa tistega, ki je listino podpisal. Z overitvijo se ne potrjuje resničnosti vsebine listine. Listina, podpis ali rokopis, katerih vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overijo.

Taksa za overitev podpisa na zasebni listini je 19 EUR. Taksa za overitev fotokopije je 14 EUR za prvo stran in 6 EUR za vsako naslednjo stran.

Slovenija je pogodbenica Konvencije o odpravi potrebe overitve tujih javnih listin, podpisane v Haagu leta 1961. V skladu s to konvencijo pristojni organ overi javno listino s potrditvijo Apostille, s katerim se potrjuje pristnost podpisa, pečata in svojstvo podpisnika. Ta potrditev je končna za državo in se je ne nadoverja. Javna listina s takšnim žigom velja v vseh ostalih državah podpisnicah, tudi v RS, mora pa biti uradno prevedena v slovenski jezik.