Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Gospodarsko sodelovanje /Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko /

Področje čezmejnega sodelovanja

je pomembno ne samo z vidika gospodarskega sodelovanja, ampak tudi z vidika manjšin. Porabje je pokrajina na zahodu Madžarske in meji na Slovenijo na Goričkem. Slovenska manjšina na Madžarskem živi pretežno v Porabju, v vaseh med Monoštrom (Szentgotthárd) in slovensko mejo. Slovenskih investicij je na tem območju malo, zato so nove pobude dobrodošle, podpirata jih tako slovenska kot madžarska vlada.

Program sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija- Madžarska je glavni dokument, ki definira okvirje in kriterije za čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko v finančni perspektivi 2014-2020. Vključuje naslednja področja sodelovanja: turizem, kultura, izboljšanje prometnih povezav, razvojno sodelovanje, zdravje, varstvo okolja in narave, učinkovita raba energije in tehnična pomoč. 


Organ upravljanja
Pristojni Organ upravljanja programa je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Organ upravljanja je odgovoren za vodenje programa sodelovanja skladno z načelom dobrega finančnega gospodarjenja. Organ upravljanja neposredno podpira Skupni sekretariat, ki izvaja operativno vodenje celotnega programa (http://www.si-hu.eu/general_sl/category/organizational_structure/).

Upravičeno območje
• v Republiki Sloveniji: statistična regija Pomurje in statistična regija Podravje,
• na Madžarskem: županiji Vas in Zala.
Upravičeni prijavitelji in partnerji
• regionalne in lokalne javne oblasti,
• javni skladi, javni zavodi in javne agencije (soustanovitelj je država ali občina);
• nevladne organizacije,
• zbornice,
• osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja;
• javni zavodi za gospodarski razvoj, javna podjetja in druge pravne osebe, kjer imata država ali občina prevladujoč vpliv na upravljanje.


Predvidena finančna sredstva programa
Skupni znesek sredstev ESRR, ki so na voljo v obdobju 2014–2020 za program sodelovanja Slovenija – Madžarska je 14,795.015 EUR.


Strateški cilj
Splošni cilj programa je postati privlačno območje za življenje, delo, naložbe, za podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu in tako spodbujati razvoj celotne regije ter vzajemno obravnavati in reševati tiste skupne probleme, ki zahtevajo skupne rešitve na ravni čezmejnega sodelovanja. Več podrobnejših informacij o Programu čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska je dostopnih na www.si-hu.eu.

Uporabne povezave
www.si-hu.eu
www.cesci-net.eu/
http://eregion.eu/

OBJAVLJEN 2. JAVNI RAZPIS V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA SI-HU 2007-2013

Dne 21. maja 2010 je bil V Uradnem listu RS objavljen 2. javni razpis v okviru Operativnega programa Slovenija–Madžarska 2007-2013. Razpis bo odprt do 30.9.2010. Javni razpis objavlja organ upravljanja, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki jo zastopa Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor, in je namenjen upravičenim prijaviteljem iz Slovenije in Madžarske. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru tega javnega razpisa bo za sofinanciranje iz omenjenega sklada na voljo znesek v višini 14.699.991,54 EUR.

več informacij: www.si-hu.eu