Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

mag. Miha Erman, pooblaščeni minister

Tel: 00 36 1 438 5600
E-mail: miha.erman(at)gov.si

 

 

BILATERALNO GOSPODARSKO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN MADŽARSKO

 

 

Med Slovenijo in Madžarsko pomeni sosedstvo že samo po sebi pomembno primerjalno  prednost. Prav to je razlog, da so običajno v prizadevanjih za pridobitev novih poslovnih priložnosti sosednje države med prvimi partnerji. To pravilo pa v Sloveniji ne velja povsem za Madžarsko. Razlogi za to so v povezanosti Slovenije s trgi, ki pomenijo njene tradicionalne izvozne trge.

Madžarska je bila do tranzicije za železno zaveso, več sodelovanja so beležile obmejne regije. Madžarski trg še čaka, da ga slovensko gospodarstvo zares odkrije. Potencialov ne manjka, saj je madžarsko gospodarstvo dobro razvito, uspešno se je spopadlo s krizo in dosega relativno visoke stopnje gospodarske rasti.
Slovenskim podjetjem je madžarski trg tako fizično kot miselno bliže od drugih trgov v srednji in vzhodni Evropi, saj smo sosedje, zaradi geografske bližine pa je za majhno podjetje na trg tudi lažje vstopiti. Obseg bilateralnega gospodarskega sodelovanja in vse večji interes slovenskega izvoznega gospodarstva za madžarski trg izkazujejo tudi statistični podatki zadnjih nekaj let, kjer beležimo konstantno rast vrednosti slovenskega izvoza na Madžarsko ter skupne vrednosti dvostranske blagovne menjave.
Madžarska predstavlja slovenskemu gospodarstvu eno izmed pomembnejših gospodarskih partneric in tradicionalno izvozno tržišče, vendar še vedno premalo izkoriščen tržni potencial.  Zato želimo spodbuditi slovenske izvoznike k intenzivnejšemu povezovanju z madžarskimi partnerji, saj je razlogov več. Poleg ekonomskih (bližina trga, nižji stroški transporta, rast gospodarstva) gre tudi za politične, saj so odnosi med državama vzorni, hkrati pa uživa Slovenija na Madžarskem visok ugled.

Poglabljanje gospodarskega sodelovanja v letu 2016

V okviru nadaljnjih aktivnosti po medvladnem vrhu (Brdo pri Kranju, 22.1.2016) je bil izveden niz gospodarskih dogodkov. Ob podpori Veleposlaništva je prišlo do vzpostavitve sodelovanja med Grozdom obrambne industrije Slovenije in Združenjem madžarske obrambne industrije. Z osrednjim namenom navezovanja prvih stikov, pridobivanja informacij o obsegu in pomenu obrambne industrije ter ugotovitev možnosti za poslovno povezovanje, je Veleposlaništvo soorganiziralo prvo B2B srečanje med podjetji iz obeh združenj. Težišče predstavitev slovenskih podjetij je bilo na ozko specializiranih in visoko-tehnoloških  komponentah, namenjenih končnim proizvodom.
Tudi obisk župana Maribora in spremljajoče izhodne gospodarske delegacije v Somboltelu je  sovpadel z nadaljnjimi aktivnostmi po medvladnem vrhu oz. spremljajočem slovensko-madžarskem gospodarskem forumu. Župana Maribora je spremljala delegacija 16 podjetij. Forum v Sombotelu je bil namenjen predstavitvi poslovnega okolja, s poudarkom na podjetniških in investicijskih možnostih, zlasti v okviru poslovnih con in industrijskih parkov, ki jih ponujata Maribor in Sombotel.
Ključni namen tiskovne konference na madžarskem Ministrstvu za kmetijstvo pred 54. Mednarodnim kmetijsko-živilskim sejmom v Gornji Radgoni je bil seznaniti tukajšnje medije z vsebinskimi usmeritvami sejma, na katerem se je Madžarska predstavila kot država partnerica.

Niz obiskov v madžarskih regijah je imel poudarjeno gospodarsko komponento. Obisk s spremljajočo skupino sedmih slovenskih podjetij v mestu Pécs je omogočil nove podjetniške kontakte, informacije o razvojnih projektih mesta ter možnosti vključevanja vanje preko javnih razpisov. Podjetja so se sestala z generalnim sekretarjem Zbornice za trgovino in industrijo Pécs-Baránya, obiskala industrijski park in se srečala s prvim namestnikom župana mesta Pécs.
Obisk v mestu Dunaújváros in srečanja z županom, predsednikom gospodarske zbornice in rektorjem univerze so bili zasnovani v sodelovanju s Fakulteto za strojni inženiring iz Novega mesta, z Univerzo v Mariboru ter s podjetjem Etrel d.o.o.. Vzpostavljeni so bili stiki na medmestni, gospodarski in med-univerzitetni ravni.
Podoben je bil tudi namen obiska in pogovorov v mestu Szeged – z županom, rektorjem univerze in namestnikom predsednika Zbornice za trgovino in industrijo županije Csongrád.

Razvoj prometne infrastrukture: madžarska stran izkazuje interes za sodelovanje z RS na področju razvoja prometnih in blagovnih železniških kapacitet v RS. Transport in logistika ter zagotavljanje optimalnih pogojev za njun razvoj je pomemben element v gospodarskih odnosih me državama. Pri tem gre tudi za vplive na nadaljnjo rast blagovnih tokov v širšem srednje-evropskem prostoru.

Na prvem zasedanju se je sestala slovensko-madžarska delovna skupina za gozdarstvo. Slovensko stran je vodil DS v MKGP Marjan Podgoršek, ki se je tudi ločeno sestal z DS v madžarskem MK Mártonom Bitayem. Največ pozornosti je bilo namenjene vplivom podnebnih sprememb na gozdarstvo ter stanju in upravljanju z gozdovi.

Regionalne konference o digitalni družbi in gospodarstvu v Budimpešti, s poudarkom na aktualnih izzivih digitalizacije, sinergiji na meddržavni in podjetniški ravni, evropski digitalni agendi, konkurenčnosti evropskega gospodarstva ter uravnoteženju interesov politike in industrije, sta se udeležila GD v MGRT Sabina Koleša in Matej Rus, direktor Slovenske pobude za start-up.

K priložnostim za sodelovanje obmejnih regij v okviru čezmejnih gospodarskih projektov in skupnega črpanja evropskih sredstev je dodatno pripomogla Monoštrska pobuda. Na njenem drugem zasedanju so bili gospodarskim vsebinam namenjeni paneli o poslovnih izkušnjah madžarskih podjetij v RS, o slovenski gospodarski zakonodaji in davčnem sistemu ter o čezmejnemu sodelovanju v turizmu, kjer se izzivi kažejo v komplementarnosti turistične ponudbe obeh strani.

Neizkoriščeni potenciali so na področju turizma in krepitve kulturnega sodelovanja ter na ta način medsebojnega spoznavanja obeh narodov. Temu so bile namenjene nekatere promocijske akcije z udeležbo predstavnikov Veleposlaništva: že vzpostavljeni vlak Soča/Isónzo Express ter tradicionalni medeni zajtrk v madžarskih vrtcih in osnovnih šolah, katerega ključna sporočila so bila namenjena medu kot zdravemu prehranskemu obroku, čebelarski tradiciji v Sloveniji, vlogi utemeljitelja slovenskega čebelarstva ter pomenu 20. maja kot svetovnega dneva čebel.

K okrepljeni turistični promociji RS na madžarskem trgu je Veleposlaništvo pomembno pripomoglo. Poleg udeležbe STO na mednarodnem turističnem sejmu Utazás 2016 v Budimpešti v okviru držav 16+1 ter vsakoletne turistične delavnice STO (svojo ponudbo je predstavilo 27 slovenskih turističnih subjektov), je k večji prepoznavnosti slovenske turistične industrije na Madžarskem prispevala skupna akcija z oglaševanjem slovenskih zimskih turističnih destinacij na mestnih tramvajih in dveh najbolj gledanih madžarskih TV postajah.

Predstavitev Lendave in slovenske turistične ponudbe na božičnem sejmu v Budimpešti, v okviru paviljona ter s spremljajočim kulturnim programom, je bil namenjen promocijskim vsebinam Mestne občine Lendava, Ljubljanskega gradu ter Postojnske jame.

Projekt VBP "Naša soseda Slovenija", katerega cilj je bil Slovenijo približati sosedom preko mlajših generacij, je pripomogel k boljšemu poznavanju Slovenije na Madžarskem, kakor tudi slovenske turistične ponudbe. Veleposlaništvo je madžarsko osnovnošolsko in srednješolsko mladino spodbudilo k izdelavi esejev, risb ali drugih likovnih del, katerih vsebina je bila na kakršenkoli način povezana s Slovenijo. Izdelanih je bilo 40 individualnih ter 7 skupinskih prispevkov.

 

Pomembnejši dvostranski sporazumi z gospodarskega področja

Od 1. maja  2004 sta obe državi članici EU in sta prevzeli pravni red EU. Med Slovenijo in Madžarsko so podpisani vsi pomembnejši gospodarski sporazumi, med njimi:
• Sporazum o vzajemni zaščiti in pospeševanju naložb med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko (podpisan v Budimpešti 15.10.1996, velja deset let, nato v veljavi do odpovedi. Velja od 9.6.2000);
• Sporazum  med Vlado RS in Vlado Republike Madžarske o prištetju obveznih rezerv surove nafte, polproizvodov in naftnih derivatov, ki so za RS skladiščene na ozemlju Republike Madžarske (podpisan v Budimpešti, 20.11.2002). Slovenska stran je sporazum ratificirala.
• Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisana 26.8.2004 v Budimpešti.

 

 

 

BILATERALNO GOSPODARSKO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN BOLGARIJO

Bolgarija ostaja pomembno regionalno tržišče za slovensko izvozno gospodarstvo. Intenzivnost sodelovanja med gospodarstvi obeh držav, kakor tudi potencial tega trga za slovenske izvoznike, odražajo podatki o dvostranski blagovni menjavi zadnjih let, ki z manjšimi nihanji izkazujejo trend rasti. Hkrati Slovenija v blagovni menjavi z Bolgarijo ves čas dosega presežek.

Z Memorandumom o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in energijo Republike Bolgarije, ki je stopil v veljavo 1.10.2007, sta pogodbenici ustanovili skupno mešano komisijo za gospodarsko sodelovanje. Zadnje zasedanje mešane komisije je potekalo aprila 2011 v Sofiji.

Razvoj dvostranskega gospodarskega sodelovanja v letu 2016

V okviru uradnega obiska ministra Erjavca s spremljajočo gospodarsko delegacijo, 2. junij 2016 v Sofiji, je prišlo do srečanj z najvišjimi bolgarskimi predstavniki. Poleg potrditve obojestranskega interesa za nadaljevanje prijateljskih odnosov med državama je bilo izraženo zanimanje za okrepitev gospodarskega sodelovanja.

V 12-članski gospodarski delegaciji so bila podjetja s področja obrambne industrije, informacijsko-komunikacijske tehnologije, trgovine, elektro-industrije in energetike. V sodelovanju z bolgarsko Zbornico za trgovino in industrijo je bil organiziran forum in srečanja z bolgarskimi podjetji in predstavniki pristojnih institucij (identifikacija poslovnih priložnosti, mreženje in pridobovanje informacij o bolgarskem poslovnem okolju). Slovenska gospodarska delegacija je imela pogovore z županjo Sofije o priložnosti v okviru javnih naročil oz. razpisov. Predstavniki slovenskih podjetij so se sestali tudi s častnim konzulom RS v Sofiji in poslovnežem Nikolajem Vasillevom.

Minister Erjavec je v Sofiji odprl Konzulat RS na čelu s častnim konzulom, ki prinaša slovenskim izvoznikom na bolgarski trg številne prednosti in poenostavitve. Omogoča poslovno svetovanje, podporo pri iskanju priložnosti in utrjevanju položaja na bolgarskem trgu, hkrati pa tudi pomoč pri promociji in učinkovitejši prepoznavnosti Slovenije v Bolgariji.


Med pomembnejšimi dvostranskimi sporazumi s področja gospodarstva so predvsem: 
• Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb;
• Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja;
• Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju pomorskega tovornega prometa;
• Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem transportu.