Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Konzularne informacije /

Konzularne zadeve

Nataša Bergelj, pooblaščena ministrica

konzul

(uradna oseba pooblaščena za odločanje in vodenje upravnih postopkov)

 

Csatárka köz 9

1025 Budimpešta

Tel.: +36 1 438  5600

Fax.: +36 1 3259 187

e-mail: natasa.bergelj(at)gov.si

 

AKTUALNO 

 

3. oktober - Zahteva za razpis zakonodajnega referenduma

Državni zbor Republike Slovenije nas je obvestil, da je pobudnik Jožef Ivan Ocvirk, p.p. 3, 4208 Šenčur, na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi , vložil obvestilo o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), ki ga je Državni zbor sprejel 19.9.2017.

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) torek, 3.10.2017. Zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je ponedeljek, 6. 11. 2017.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo:

ZA RAZUMNE ČAKALNE VRSTE

V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu . Vzorec obrazca in vzorec pravilno izpolnjenega obrazca sta prilogi tega dopisa.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum (opcija A). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

VOLIVCI, KI STALNO ALI ZAČASNO PREBIVAJO V TUJINI

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju: DKP) ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve (v nadaljevanju: MZZ).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se podana podpora zaradi vpisa le-te v računalniško evidenco, pošlje upravni enoti.

Upravna enota preveri ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je morebiti že dal podporo in če je volivčeva identiteta bila preverjena s strani uradne osebe DKP ali osebe, ki jo je za potrjevanje identitete določilo MZZ. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo ugotovljeno, da je podporo že dal, ali, da njegova identiteta ni bila preverjena s strani uradne ali pooblaščene osebe, upravni organ o tem pisno obvesti vlagatelja, to je pobudnika in volivca. Nepotrjen obrazec upravni organ vrne pobudniku. Tak način dajanja podpore se v računalniški evidenci evidentira s transakcijo PV13 ali PV17.

 

avgust 2017 - Nov Zakon o prijavi prebivališča

Slovenske državljane, ki stalno ali začasno bivajo na Madžarskem, obveščamo, da se je 13. avgusta 2017 pričel uporabljati nov Zakon o prijavi prebivališča.
 Zakon kot stalno prebivališče  opredeljuje naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave. Stalni naslov v tujini pa je naslov, ki ga posameznik navede, ko se stalno naseli v tujini ali spremeni naslov v tujini.
 POMEMBNO! Posameznik ima lahko samo stalno prebivališče v Sloveniji ALI stalni naslov v tujini, ne pa oba hkrati.

 STALNI NASLOV V TUJINI:
 Za prijavo in spremembo stalnega naslova v tujini je pristojna katera koli upravna enota ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Slovenije v tujini. Prijava stalnega naslova v tujini je na podlagi elektronskega podpisa mogoča tudi preko portala e-uprava.
 Stalni naslov v tujini mora prijaviti posameznik s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se stalno odseli v tujino. Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve. Zaradi življenjskosti izvajanja zakona se lahko v primeru, ko je datum odselitve znan že prej, prijava izvede tudi pred odselitvijo.
 Zakon določa tudi obveznost prijave vsake spremembe stalnega naslova v tujini in sicer v roku 15 dni od spremembe.

 ZAČASNI NASLOV V TUJINI:
 Začasni naslov v tujini zamenjuje začasen odhod z območja Slovenije. Začasni naslov v tujini je naslov, ki ga posameznik navede, ko se začasno naseli v tujini.
 Pomembna novost je, da se lahko začasni naslov v tujini prijavi za čas do štirih let. V primeru daljšega bivanja na istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik ponovno prijaviti začasni naslov v tujini in sicer pred njegovim prenehanjem.

 POMEMBNO! Vsi posamezniki, ki imajo prijavljen začasen odhod iz območja Slovenije, ki v prejšnjem zakonu ni bil časovno omejen in odjave, spremembe ali nove prijave ne bodo izvedli sami, jim bo to avtomatsko prenehalo štiri leta po uveljavitvi zakona, to je 13. avgusta 2020. 
 Za prijavo in spremembo stalnega naslova v tujini je pristojna katera koli upravna enota ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Slovenije v tujini.
 Začasni naslov mora prijaviti državljan, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji, če se začasno naseli v tujini. Prijava ni potrebna, če je nastanitev krajša od 90 dni, kljub temu posameznik lahko prijavi začasno naslov. Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve. Prav tako mora posameznik pristojnemu organu prijaviti spremembo začasnega naslova v tujini v 15 dneh od spremembe.

Zaradi življenjskosti izvajanja zakona se lahko v primeru, ko je datum odselitve znan že prej, prijava izvede tudi pred odselitvijo.

Slovenskim državljanom, ki stalno živijo na Madžarskem in še niso spremenili svojega naslova stalnega prebivališča, svetujemo, da to storijo čim prej; bodisi na upravni enoti v Sloveniji ali na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Budimpešti. 

Dajanje podpore volivcev oz. poslancev državnega zbora v postopku določanja kandidatur za predsednika republike

Dajanje podpore volivcev oz. poslancev DZ, v postopku določanja kandidatur za predsednika republike, bo potekalo v času od 21.8.2017 do vključno 27.9.2017 na predpisanih obrazcih. Obrazec P-1 za podporo, ki jo da volivec kandidaturi za predsednika republike bo od ponedeljka 21.8.2017 objavljen na spletni strani Državne volilne komisije.


Volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, lahko svojo podporo kandidatu izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko konzularnega predstavništva RS v tujini. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo DKP.

 

Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

Državljane in državljanke Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča ali se v času izvedbe zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), to je v nedeljo, 24. septembra 2017, slučajno nahajajo v tujini, obveščamo:

da bodo v nedeljo, 24. septembra 2017, med 9.00 in 17.00 po lokalnem času, volišče v Budimpešti odprto v prostorih Veleposlaništva RS v Budimpešti - vhod na volišče bo iz ulica Csatárka köz 9, 1025 Budimpešta.

Če ste v tujini le začasno in bi želeli glasovati na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu z odprtim voliščem ali bi želeli glasovati po pošti iz tujine, lahko to sporočite Državni volilni komisije, in sicer najpozneje do 8. septembra 2017 do 24. ure.

V primeru, da v tujini stalno prebivate in se glasovanja na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ne morete udeležiti, lahko glasujete po pošti, če pravočasno, in sicer do 8. septembra 2017 do 24. ure, Državni volilni komisiji posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti.

Obrazec obvestila za glasovanje po pošti iz tujine, informacije o možnih načinih uresničevanja volilne pravice ter informacije o diplomatskih predstavništvih in konzulatih z odprtim voliščem lahko najdete spodaj:

- IZSELJENCI (volivci s stalnim prebivališčem v tujini) ima do 8.9.2017 možnost sporočiti Državni volilni komisiji (DVK), da želi glasovati po pošti iz tujine - obrazec

- ZDOMCI (volivci, ki so začasno v tujini) ima do 8.9.2017 možnost sporočiti Državni volilni komisiji (DVK), da želi glasovati po pošti iz tujine ali da želi glasovati na veleposlaništvu - obrazec

Volivci obvestila o nameravanem načinu glasovanja posredujejo DVK na enega od naslednjjih treh načinov:
1. po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
2. po faxu na številko 00 386 143 31 269 ali
3. po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija


Dodatna pojasnila najdete na spletni strani DVK

Vsem, ki želite glasovati po pošti, svetujemo, da obvestilo o nameri čim prej posredujete Državni volilni komisiji. 
  


Varnostno opozorilo

Za Madžarsko ni posebnega varnostnega opozorila.