Veleposlaništvo RS v Budimpešti /Novice /
01.09.2020  

Nov režim vstopanja na Madžarsko od 1. septembra 2020 dalje

V uradnem listu Madžarske je bila v nedeljo 30. avgusta objavljena uredba madžarske vlade, ki na novo ureja režim vstopa madžarskih državljanov in tujcev - torej tudi Slovencev - na ozemlje Madžarske. Uredba je pričela veljati v torek, 1. septembra, njena veljavnost se izteče ob morebitnem preklicu na osnovi odločitve madžarske vlade.  

V nadaljevanju vam v pomoč podajamo ključne elemente mejnega režima vstopanja na Madžarsko v kategorijah: (1) madžarski državljani in njihovi ožji družinski člani ter tujci s prebivališčem na Madžarskem, (2) tuji državljani, (3) zaposleni v povezanih podjetjih, (4) dnevni migranti, (5) tranzit potnikov, (6) športniki in (7) odprti mejni prehodi.

Določbe te uredbe se ne uporabljajo: v primeru transporta blaga, za uradne delegacije, za imetnike diplomatskih potnih listov ter za osebe, ki lahko predložijo verodostojna dokazila, da so v zadnjih 6 mesecih preboleli COVID-19. Zgoraj omenjeni torej z vidika aktualne uredbe predstavljajo izjemo, zanje ni predvidena karantena po vstopu na ozemlje Madžarske. Madžarski državljani in njihovi ožji družinski člani ter tujci s prebivališčem na Madžarskem.

Madžarski državljani in njihovi ožji družinski člani, bodo ob vstopu iz tujine na Madžarsko zdravniško pregledani, pri čemer bodo morali v primeru suma na okužbo v bolnišnično karanteno. V primeru, da bodo zdravi, jim bo odrejena običajna domača 14-dnevna karantena. Trajanje domače karantene bodo sicer lahko skrajšali v primeru predložitve dveh negativnih testov, opravljenih v razmiku vsaj 48-ur.

Enaka pravila veljajo tudi za tujce, ki imajo veljavno dovoljenje za prebivanje na Madžarskem ter profesionalne športnike, ki so Madžarsko zapustili zaradi udeležbe na mednarodnem športnem dogodku in so člani madžarskega športnega kluba v skladu z Zakonom o športu.

Slovenski in drugi tuji državljani

Za tuje državljane vstop na Madžarsko od 1. septembra dalje praviloma ni več dovoljen, razen v primeru predhodne pisne odobritve s strani madžarske policije. Le-ta lahko odobri izjemo na podlagi posebne elektronske vloge, ki jo posameznik odda preko njihove spletne strani.

Nameni, zaradi katerih je mogoče uveljaviti izjemo od splošne prepovedi vstopa tujih državljanov na Madžarsko, so naslednji: (1) sodelovanje v sodnih postopkih pred madžarskimi sodišči na podlagi uradnega vabila sodišča oziroma drugega pristojnega organa; (2) poslovni obisk oz. opravljanje dejavnosti, ki se izvaja na podlagi vabila madžarskega organa javne uprave (ministrstvo,  organ lokalne samouprave…); (3) zdravljenje na Madžarskem na podlagi potrdila zdravstvene inštitucije, kjer bo zdravljenje potekalo; (4) opravljanje študijskih obveznosti na podlagi potrdila izobraževalne ustanove; (5) izvajanje storitev v potniškem prometu na podlagi potrdila delodajalca; (6) udeležba na pomembnih družinskih dogodkih (poroka, krst, pogreb); (7) skrb za ožjega družinskega člana skladno s V. poglavjem družinskega zakonika iz leta 2013; (8) udeležba na uradnih športnih, kulturnih ali verskih dogodkih mednarodnega pomena ter drugi utemeljeni razlogi.

Tudi v primeru odobritve izjeme od splošne prepovedi vstopa na Madžarsko tujemu državljanu, je le-ta lahko podvržen zdravniškemu pregledu. V primeru suma na okužbo tuji državljan ne bo smel vstopiti na Madžarsko, pri čemer je, tudi v primeru, da sum na okužbo ne obstaja, možno odrediti 14 dnevno uradno ali domačo karanteno. 

V primeru odrejene karantene ima tuji državljan možnost predlagati izvedbo dveh testiranj v petih dneh z vsaj 48 urnim razmikom. V primeru dveh negativnih testov se tujemu državljanu prizna izjema od odrejene karantene. Vlogo tuji državljan lahko odda v angleškem ali madžarskem jeziku.

Policija lahko vlogo zavrne, v kolikor (1) obstaja sum glede izpričanega namena vstopa na Madžarsko ali (2) če bi vstop na Madžarsko lahko predstavljal epidemiološko tveganje oz. grožnjo javnemu redu ali državni varnosti. Zoper določitev policije je sicer možna pritožba.

Zaposleni v povezanih podjetjih

Pomembno izjemo predstavljajo tuji državljani iz držav, ki jih določi madžarsko notranje ministrstvo in ki so zaposleni pri podjetju, registriranim na Madžarskem oz. v podjetju registriranim v eni, s strani omenjenega ministrstva določenih držav, pri čemer obstaja poslovna povezava matičnega s hčerinskim podjetjem. Ti posamezniki na Madžarsko lahko vstopajo brez omejitev.

Dnevni migranti

Dnevni migranti iz sosednjih držav na Madžarsko lahko vstopijo pod pogojem, da državo nato zapustijo v največ 24-ih urah in se gibljejo v največ 30-kilometrskem pasu od meje. Dodatno morajo ob vstopu predložiti potrdilo o zaposlitvi pri madžarskem delodajalcu.

Podobna ureditev velja za madžarske dnevne migrante, ki živijo v 30-kilometrskem pasu na madžarski strani in delajo v sosednjih državah. Slednji se smejo na Madžarsko vrniti brez odrejene karantene, v kolikor le-te niso zapustili za več kot 24 ur.

Tranzit potnikov

Tranzit skozi Madžarsko je dovoljen pod enakimi pogoji kot so veljali do sedaj. Potniki v tranzitu lahko Madžarsko prečkajo samo po zato določenem koridorju in morajo državo zapustiti v največ 24 urah. Ob poti so postanki dovoljeni samo na za to označenih postajališčih in bencinskih servisih. Ob vstopu so tranzitni potniki lahko zdravniško pregledani, v primeru suma na okužbo se prehod preko Madžarske lahko zavrne. Potnik v tranzitu mora ob vstopu predložiti dokazila o namenu poti in ciljni državi ter dokazila, da bo lahko vstopil v naslednjo državo potovanja.

Dovoljeno je tudi potovanje z letali, kar pomeni, da slovenski državljan lahko odpotuje v tujino preko letališča v Budimpešti. Obvestilo, da se vožnja na/iz letališča v Budimpešti smatra tudi kot tranzit najdete tudi na tej spletni strani madžarske policije (besedilo pod sliko - v kolikor bi imeli težave na tujih letališčih pri povratku na letališče v Budimpešti, predlagamo, da predstavnikom letalske družbe s katero potujete pokažete to spletno stran), kjer je tudi slikovni prikaz določenih koridorjev za tranzitne poti. Pri povratku na to letališče in poti nazaj v Slovenijo je potrebno upoštevati pravila tranzita oz. najkrajše poti proti Sloveniji. Na letališču jih svojci oz. znanci iz Slovenije po novem ne morejo več pričakati in odpeljati v Slovenijo, razen, če imajo posebej odobreno izjemo s strani madžarske policije (povezava do formularja).

Potnikom zaradi nastale situacije na osnovi izkušenj svetujemo, da pri prevozih iz letališča proti Sloveniji uporabljajo svoj avto (v kolikor so ga pred odletom parkirali tam), najete prevoze, taksi službo na letališču oz. jih do slovenske meje odpeljejo znanci, ki se že nahajajo na Madžarskem.

Poslovni obiski

Od 5. septembra dalje lahko poslovni potniki vstopajo na Madžarsko s potrdilom oz. vabilom madžarskega poslovnega partnerja (najbolje v madžarskem jeziku).

Spletna stran odloka madžarske vlade z dne 1.9.2020.

Športniki

Dodatno izjemo predstavljajo tuji športniki, ki se udeležujejo mednarodnih športnih dogodkov na Madžarskem. Slednji lahko vstopijo na Madžarsko za čas trajanja športnega dogodka, v kolikor predložijo 2 negativna testa narejena v razmiku 48-ih ur, ki ob predložitvi nista starejša od 5 dni. V primeru dogodkov organiziranih s strani UEFA (nogomet) je športnikom potrebno predložiti le 1 negativni test, ki ni starejši od 72-ih ur.

Odprti mejni prehodi med Slovenijo in Madžarsko

Po novem bo mogoče na Madžarsko iz Slovenije in obratno vstopiti preko štirih mejnih prehodov: Pince (avtocestni in lokalni mejni prehod), Dolga Vas in Hodoš.